Andrzej z Nasierowa

Andrzej z Nasierowa jest wymieniony jako dziedzic Nasierowa w Tomie 3 Metryki Koronnej z lat 1414-1425 księcia Janusza I Starszego.

Metryka Koronna była dokumentem, w którym kancelaria dokonywała wpisów w zakresie m.in.:
- nadań i potwierdzeń książęcych,
- zeznawane przed władzą książęcą akty prawne,
- sprzedaży i zamiany dóbr ziemskich,
- zrzeczenia praw kobiet do dóbr po otrzymaniu zadośćuczynienia.

Zapisy są bardzo oszczędne i zwane były tzw. regestami (regest tj. rejestr, ewidencja). Poniżej przedstawiamy regesty dot. Andrzeja z Nasierowa[1]:

Mikołaj z Zatora sprzedaje sołectwo w Zatorze, wsi ks. [Zatory, kam.] Andrzejowi z Nasierowa [ciech.] za 60 kop gr praskich.[1415] k. 6v

Andrzej z Nasierowa zamienia wójtostwo we wsi książęcej Zator, z dopłatą 10 kop gr na dział Borzyma z Rzeczkowa [Rzeczki, ciech.]. k. 16

Sędziwój z Nasierowa [pow. ciechanowski] sprzedał Andrzejowi z Nasierowa swoje działy w Nasierowie i Chrzcięcinie [pow. ciechanowski] za 20 kóp gr. 13 XI 1422. k. 93v

Sędek[Sędziwój]z Nasierowa [pow. ciechanowski] szóstą część dziedzictwa w Chrzcięcinie [pow. ciechanowski], jaką jego ojciec kupił od dziedziców z Gałązek [pow. nowomiejski?], sprzedał Andrzejowi dziedzicowi z Nasierowa. [1417]. k. 117v

przed 1424 r. książę [Janusz I Starszy] nadał Nasierowskim z Nasierowa w pow. ciechanowskim 30 włók nad Trzabką, które w 1424 r. Wojciech, Jan i Mścisław z Nasierowa odsprzedał Andrzejowi z Nasierowa, a ten je w 1437 r. sprzedał Mikołajowi z rodu Jastrzębskich herbu Bujno**.[2]

Andrzej z Nasierowa [ciech.] sprzedaje swój dział w Rzeczkowie [Rzeczki, ciech.] w ziemi ciechanowskiej Piotrowi z Rzeczkowa zwanemu Czelejewic za 70 kop gr praskich. k. 37v

Dziedzice z Nasierowa [ciech.] sprzedają trzydzieści włók nad rzeką Jastrzębiec w powiecie łomżyńskim [Jastrząbka, łomż.] Andrzejowi z Nasierowa za 32 kopy gr posp. Zambrowo 19 X 1424 k. 38v

Zamiana działu N. z Nasierowa w Nasierowie w ziemi ciechanowskiej z dopłatą z innymi dziedzicami tamże k. 38v

Źródło:
[1]Regesty zapisek najstarszego rejestru kancelarii ks. Janusza I (1414-1426), w opracowaniu: K. Chłapowski, M.Jesiotr, K., A.Salina, H.Wajs (Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna, sygn. MK3)
Źródło:
[2] Jerzy Wiśniewski, Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu XIV i w XV wieku.
** Herb Bujno to inna z używanych nazw herbu Ślepowron

Napisano w Szlachta Tagi: